Fesili a le aufaitau

E sau la'u tama ma lana api o tusigatala i le gagana Peretania e maua ai upu Samoa ma isi upu e fou i la'u faitau. O le a se faamatalaga o lenei mea?  

 

E tusa i molimau a le ausu'esu'e e le o se mea fou lea mea, e oo lava i le tamaitiiti e tasi lana gagana tusitusi e

tupu ai foi. O se faailoga lea e iloa ai le gaosiga taugagana e tupu i tagata uma lava aemaise a o laiti. E sili ona molimauina lea i le fanau e iai ni a latou gagana muamua, a o loo taumafai e a'o se isi gagana.

 

E ta'u lenei o le fesiita'iga o gagana (language transfer). O lona uiga e sii mai e le tamaitiiti upu o lana gagana muamua e faaaoga i ana galuega i le gagana lona lua (ft. gagana Peretania). Pe faaaoga foi upu o le gagana lona lua 

i ana galuega i le gagana muamua. E iai ni mea taua e ta'u mai ai:

 

1. e lei mautu le atina'e o le gagana lona lua, aemaise mo fanau faato'a tau a'o le tusitusi i lea gagana. Latou te toomaga i la latou gagana muamua i le taimi lea.  Mo sona lelei e mafai e le faia'oga ona faaaoga le galuega lea a le tama ma le teine e iloilo ai le faafitauli ma tapena le fesoasoani e tatau ona tuuina atu.

 

E o faatasi lea ma le mau a Cummins i le felagolagoma'i o le atina'e o gagana e lua. E oo atu i le Tausaga 7 poo le 8 ua le toe iai se tulaga faapena e aliali mai, aua ua aulia le laasaga e taufai tutusa ai le atina'e o gagana e lua.   

 

I le o lea e iai lava sasi ma sese i le sipela ma le vaevaega, ona o lea fesiita'iga i le va o gagana, e aga'i ina faaleleia ma faaitiitia; ae le o se mea e faapopoleina ai.  

 

2. i sona itu lelei, o se faailoga lea o le ala o le mafaufau i mea taugagana (language awareness), e mafua ai ona feutaga'i, fesufia'i, fetufa'i, fetaula'i, fetala'i ni gagana se lua i le mafaufau i le taimi e tasi.

 

I faata'ita'iga o i lalo e atagia ai le malosi o lea fetala'iga i gagana e lua. E iloga nei faata'ita'iga pe a manatu o nei tamaiti faato'a faata'ita'i le tusitusi i le gagana lona lua (Igilisi) a ua mafai lava ona tuufaatasi ni tusitusiga e malamalama ai.   

 

 

 

O ni faata'ita'iga nei:

1.

I like a taka my bretnr Like a tak. my lito sistne si like on taka

my fami like taka a taka Hafa for larasi

 

2

Going to the zoo Wht my brathers. I lookd at the anamolls it was a lot oof anamolls.

It was fan. I went to the zoo i like to see the anamolls agen same time.

 

2.

I like to go weitih my feren at scHool. I lie palein weitih my feren at the PaRk.

My feren is kaini to me all the taimi.

 

 

3. Me and my frend.

I like to play with my frend. Because we play cool games.

After we play Video games and lay down. Some times we fall asleep and when

we wake up we go dress up for the school. And when we get there we play on the park.

 

 

 

Matau: O ni faata'ita'iga nei mai se vasega Tausaga 3, e tasi le aso latou te a'oina

ai le gagana Peretania, ae fa aso e a'o ai le gagana Samoa; e tusa ma le vaevaega o

la latou polokalame. O a latou uluai tusigatala nei i le gagana Peretania. Matau mai

faato'a faafeiloa'i atu i le gagana lona 2 (Peretania), 5 vaiaso talu ona amata.  

 

E leai se faafitauli faapea ia latou tusigatala faaSamoa, o le gagana o le fale a i latou uma.

Ua malamalama lava i le mafuaaga o lea tulaga.