top of page

Matou

Ua gaoioi le OLA i lalo o le faamalu a le faalapotopotoga The Niu Pacific Information Trust Board. O lona faamoemoe autu o le faasoa o faamatalaga aoga e lagolago ai le fanau a'oga   o loo faaaogaina la tatou gagana. O se taulogologo foi o tala i mea o loo tutupu i a'oga a    Niu Sila mai lea vaiaso i lea vaiaso a'oga mo le faitau a matua ma le mamalu lautele.           E tolu ni tautua i lalo o galuega a le Niu Pacific Information. Muamua o le Evaleon Books    & Educational Resources. O lana fe'au o le saunia o alaga'oa a'oga e lagolago ai a'oga a le fanau. Lua, o le Niupac Publishing, o se tautua i le lomiga o tusi ma faaliliuga o gagana,   ma lona tolu, o le OLA, o se puletini a'oga e pei ona faamatala i le itulau muamua.

 

 

O la matou 'au

Ta'ita'ifono/Chairman

Failautusi/Secretary

Fa'atonu galuega/Dir

Last night3_edited.jpg

Muliagatele Vavao Fetui

MA, BA (Ed), DipTESL, DipTchg

 

Tautua A'oga: Aulia le 30 tausaga o galue o se faia'oga mai le tapulaa tulagalua, ma le iunivesite. Mount Roskill Intermediate, Gisborne Intermediate. Iunivesite a Aukilani. Tautua foi i Samoa. 

Galue nei i se poroketi su'esu'e Iunivesite o Aukilani i le Faamatai a Samoa, ma faamae'a se su'esu'ega mo le foma'i tofa manino i le faamatai. 

Salā Saili Aukuso, PhD

PhD (Teacher Ed), MA, BEd, DipTESL, AdvDipTchg

 

Tautua A'oga: Aulia le 30 tausaga o galue o se faia'oga mai le tapulaa tulagalua ma le kolisi. I Strathmore Park, Finlayson Park, Robertson Road, Weymouth Primary, Sutton Park. Galue foi i Samoa i Malie, Tuana'i, Leauvaa ma Saleimoa. Galue nei i se poroketi a le Iunivesite o Kenetaperi UC i le Atina'e o Fanau Laiti i le Literasi ma gagana e lua. 

Levi Tavita, PhD

PhD, MPS, BA (Politics-Admin), BTheol, Grad Diploma Tchg

 

Tautua A'oga: Sa galue i le Kolisi

i Magele, Kowhai Intermediate, Finlayson Park, Manukau Institute of Technology. Silia se 20 tausaga

i le galuega taulogologo i nusipepa, tautua foi i lomiga o tusi ma alaga'oa i le gagana Samoa. Galue foi i Samoa ma Niu Sila i galuega     a le malo ma ni tautua tuma'oti. 

Us

OLA operates under the umbrella of the Niu Pacific Information Trust which main goal is to facilitate information to promote biliteracy and classroom achievements through bilingual education.

The Niu Pacific Information serves under three operations: 1. Evaleon Books & Educational Resources, that prepares, publishes and distributes resources.

2. Niupac Publishing that caters to the publishing needs of our Samoan community, as well as other communities.  

3. OLA Puletini A'oga that informs our clients and community on relevant educational issues of the day, as well as support children's learning.

Sharing educational information in Samoan

 

bottom of page